XXXX

İMHA POLİTİKAMIZ

Veri Saklama ve İmha Politikamız

  1. Anasayfa

 ›› 

  1. Veri Saklama ve İmha Politikamız

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA, ANONİMLEŞTİRME VE İMHA POLİTİKASI

Bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” uyarınca, yasal mevzuata uygun bir biçimde yürütülen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla veri İstekler Group Alışveriş Merkezleri A.Ş tarafından düzenlenmiştir.

Bu Politika, İstekler Group Alışveriş Merkezleri A.Ş ile hukuki ilişkisi bulunan çalışanların, çalışan adaylarının, hissedar/ortaklarının, ziyaretçilerin, iş birliği içerisinde olunan üçüncü kişiler ile çalışanlarının (iş ortakları, tedarikçiler ve bunların çalışanları) ve ürün/hizmet alan üçüncü kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerine ve bu verilerin saklanmasına ve imhasına ilişkindir.

İstekler Group Alışveriş Merkezleri A.Ş, değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Politika’yı güncelleme hakkını her zaman saklı tutar.

1 – Kayıt Ortamları

Kişisel veriler, İstekler Group Alışveriş Merkezleri A.Ş tarafından aşağıda belirtilen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

Elektronik Ortamlar

Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.), Yazılımlar (ofis yazılımları, portal), Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb.), Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü) Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.) Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.) Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

Elektronik Olmayan Ortamlar

Kâğıt, Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri), Yazılı, Basılı, Görsel Ortamlar

2 – Saklama ve İmhaya İlişkin Açıklamalar

Şirket kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel veriler İstekler Group Alışveriş Merkezleri A.Ş politikasına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ile ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanır.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, saklamayı gerektiren hukuki sebeplerdir.

Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası sebebiyle gerekli olması hali, kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması, KVKK md. 5 ve 6’da belirtilen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması, kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması, ilgili kişinin, KVKK md. 11’de belirtilen hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi, veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya KVKK’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması, kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması hallerinde, veri sahiplerine ait kişisel veriler, İstekler Group Alışveriş Merkezleri A.Ş tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

3- İmha Teknikleri

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirket, kendi organizasyonu içerisindeki ilgili iş biriminin kişisel verilerin işlenmesi için gerekli olan amacı ve saklama süresi sona erdikten sonra, bu iş biriminin (ilgili kullanıcı) ilgili kişisel verileri işlemesini engelleyecek teknik ve idari tedbirleri alır. Şirket organizasyonu içerisindeki diğer iş birimlerinin aynı kişisel veri için gerekli olan işleme amaçları ve saklama süreleri sona ermeden ilgili kişisel veri silinmez, yok edilmez veya anonim hale getirilmez. Kişisel verilerin silinmesi işlemi, silinmesi gerekmeyen diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise; kişisel verilerin anonim hale getirilerek arşivlenmesi veya başka herhangi bir kurum, kuruluş veya kişinin erişimine kapalı olması ve kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması kaydıyla kişisel veriler silinmiş sayılacaktır.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Şirket, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Şirket tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından; geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir. Şirket, kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

4- Teknik ve İdari Tedbirler

Bendis AVM tarafından, verilerin KVKK ilkelerine uygun olarak işlenmesinin temin edilmesi amacıyla, ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmakta, anahtar yönetimi uygulanmakta, bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, gelistirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmakta, bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmakta, çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmakta, erişim logları düzenli olarak tutulmakta, görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmakta, güncel anti-virüs sistemleri kullanılmakta, güvenlik duvarları kullanılmakta, kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmekte, kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmakta, kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmakta, kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmakta, kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmakta, kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmakta, log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmakta, özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmekte, özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmekte, veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

Yeni gereklilikler ortaya çıktıkça yeni idari ve teknik tedbirler de alınacaktır.

Saklama ve İmha Süresi

Kişisel verilerin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme amaçları dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda şirkete yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir.

Söz konusu süreler şirket envanterinde gösterilmektedir. Bu süreler sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak, mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda, veriler, veri sorumlusu tarafından, 6 aylık periyodlarda silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. Kurum tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı Şirket tarafından seçilir. İlgili kişi Şirkete başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde ilgili talep kişisel verilerin işleme şartlarının kalkıp kalkmadığına göre değerlendirilir. Kişisel verilerin işleme şartları tamamen ortadan kalkmışsa Şirket talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Kişisel verilerin işleme şartları tamamı ortadan kalkmamışsa ilgili talep gerekçesi açıklanarak reddedilir. Talepler her durumda 30 gün içinde sonuçlandırılarak ilgili kişiye bildirilir.

 

 

Kimlik

 

10 YIL

 

İletişim

 

10 YIL

 

Özlük

 

10 YIL

 

Hukuki İşlem

 

10 YIL

 

Müşteri İşlem

 

10 YIL

 

Fiziksel Mekân Güvenliği

 

1 AY

 

İşlem Güvenliği

 

10 YIL

 

Mesleki Deneyim

 

10 YIL

 

Pazarlama

 

10 YIL

 

Görsel ve İşitsel Kayıtları

 

10 YIL

 

Sağlık Bilgileri

 

15 YIL

 

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

 

10 YIL

 

Biyometrik Veri

 

5 YIL

 

 

 

DİĞER HABERLER

KVKK POLİTİKAMIZ

  • 23 Ocak 2024, Salı

KVKK BAŞVURU FORMU

  • 23 Ocak 2024, Salı

ÇEREZ POLİTİKAMIZ

  • 23 Ocak 2024, Salı

AYDINLATMA METNİ

  • 23 Ocak 2024, Salı