XXXX

AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” uyarınca, İstekler Group Alışveriş Merkezleri A.Ş “İstekler Group Alışveriş Merkezleri A.Ş” gerçek kişi müşterilerinin ve tüzel kişi müşterilerin gerçek kişi temsilcilerinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, veri sorumlusu İstekler Group Alışveriş Merkezleri A.Ş tarafından işlenmektedir.

İstekler Group Alışveriş Merkezleri A.Ş, değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Politika’yı güncelleme hakkını her zaman saklı tutar.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK md. 5 ve 6 kapsamında belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, müşteri, çalışan, iş ortakları ve tedarikçiler gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem, fiziksel mekân güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar ve finans bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde toplanan kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmektedir.

– Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında,

– İstekler Group Alışveriş Merkezleri A.Ş ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

– İstekler Group Alışveriş Merkezleri A.Ş fiziksel mekân güvenliğini sağlamak ve ilgili yasal mevzuat kapsamında internet faaliyetleri üzerinde gerekli takiplerin yapılmasını sağlamak,

– Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak gibi amaçlarla işlenecektir.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2020/6 sayılı Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi doğrultusunda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi kapsamına alınan COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında, anılan kişisel verilerin yanı sıra misafirlerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, varsa kronik rahatsızlıklarının, COVID-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme talep edilmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK md. 8 ve 9 kapsamında belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde İstekler Group Alışveriş Merkezleri A.Ş’nin hizmet aldığı bulut hizmet sağlayıcılarına, avukatlık bürosuna, iş ortaklarına, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tamamen ya da kısmen otomatik olan veyahut da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik ve ilgili şekillerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmakta ve KVKK md. 5 ve 6 kapsamında işlenmektedir.

  1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

KVKK md. 11 kapsamında,

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, amaç süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda bulunan taleplerinizi, Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak veri sorumlusu İstekler Group Alışveriş Merkezleri A.Ş “Aşağı Zaferiye Mah. İstek Cad. No:6A/1 Keşan / EDİRNE” adresine yazılı olarak elden teslim edebilir, isteklergroup@hs01.kep.tr adresine güvenlik elektronik imzalı olarak iletebilir veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre belirlenen yöntemlerle gönderebilirsiniz.

 

İstekler Group Alışveriş Merkezleri A.Ş

Aşağı Zaferiye Mah. İstek Cad. No:6A/1 Keşan / EDİRNE

T: (0284) 715 33 33

veritemsilcisi@bendisavm.com – isteklergroup@hs01.kep.tr

DİĞER HABERLER

KVKK POLİTİKAMIZ

  • 23 Ocak 2024, Salı

KVKK BAŞVURU FORMU

  • 23 Ocak 2024, Salı

İMHA POLİTİKAMIZ

  • 23 Ocak 2024, Salı

ÇEREZ POLİTİKAMIZ

  • 23 Ocak 2024, Salı